Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς στο Λογιστήριο της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης σύμφωνα με το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς στο Λογιστήριο της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 25/01/2018  ώρα 10.00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/01/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/01/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 02/01/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !