Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και Υπηρεσιών Σύνταξης και Ελέγχου του Προϋπολογισμού στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΕΥΑΘ ΑΕ

Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και Υπηρεσιών Σύνταξης και Ελέγχου του Προϋπολογισμού στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΕΥΑΘ ΑΕ (25/2023)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/02/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 12/01/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 07/02/2024 ώρα 09:00.
  • CPV: 79200000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 12/01/2024.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !