Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ, καθώς και υπηρεσιών σύνταξης και ελέγχου του προϋπολογισμού, στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΕΥΑΘ ΑΕ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού  04/03/2019  09:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 25/02/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/02/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 01/02/2019
  • Προκήρυξη 
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !