Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και φορολογικής υποστήριξης σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα ΔΠΧΑ, καθώς και υπηρεσιών σύνταξης και ελέγχου του προϋπολογισμού, στη Διεύθυνση Οικονομικών της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02/02/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/01/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης: 08/02/2021 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/01/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !