Παροχή υπηρεσιών λήψης ενδείξεων υδρομετρητών ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών λήψης ενδείξεων υδρομετρητών ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 27/08/2019.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης ΕΕΕΕ: 23/8/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 27/8/2019.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης: 27/9/2019 και ώρα 09:00
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !