Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 03/07/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 10/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 19/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/06/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης