Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων ύδρευσης και εξωτερικού – εσωτερικού χώρου κεντρικής αποθήκης Καλοχωρίου
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 16/05/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 02/05/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου