Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 21/05/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/04/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 27/05/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 90911000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/04/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !