Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/04/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/03/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/04/2023 ώρα 09:00.
  • CPV:  90911000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 22/03/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !