Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/11/2019, ώρα 23:59
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/11/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/11/2019 ώρα 9:00π.μ
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/11/2019.
  • CPV: 90911000-6
  • Τεύχος Διακήρυξης: Λήψη αρχείου
  • Διευκρίνιση: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !