Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης 2024-2025

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων των Αντλιοστασίων Αποχέτευσης 2024-2025

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/06/2024 ώρα 10:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/05/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 03/07/2024 ώρα 09:00
  • CPV: 9400000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 22/05/2024.
  • Ημερομηνία δημοσίευσης στην επίσημη  εφημερίδα της Ε.Ε.: 22/5/2024
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου