Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2023

Θέμα διαγωνισμού:  Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2023

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/06/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 01/06/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/06/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 90400000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !