Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2022

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2022

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 23/05/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 05/05/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/05/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 90400000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !