Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2020

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2020

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/12/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 10/12/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 08/01/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 90400000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 10/12/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !