Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων αντλιοστασίων αποχέτευσης για το έτος 2021

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30/03/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 11/03/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 05/04/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 90400000-1
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 11/03/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !