ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΘ ΑΕ (με τελικές διευκρινήσεις)

Η Εταιρία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προϋπολογισμού δαπάνης 120.000€ (εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ) περίπου, πλέον ΦΠΑ.
  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΥΑΘ ΑΕ (με τελικές διευκρινήσεις)
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 27/08/2012
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 27/08/2012
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/08/2012
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου