Παροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καταγραφής των ενδείξεων των υδρομετρητών της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικής αποσφράγισης 31/05/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 24/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 07/05/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 07/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !