Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών καταγραφής ενδείξεων

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29/03/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/02/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/04/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 65500000-8
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 28/02/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !