Παροχή Υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή Υπηρεσιών καλλωπισμού και συντήρησης περιβάλλοντος χώρου των Πηγών Αραβησσού
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 4/5/2018  ώρα 14.30
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/04/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου