Παροχή υπηρεσιών ιλύος

Παροχή υπηρεσιών ιλύος

Παροχή υπηρεσιών τελικής διάθεσης ή/και διαχείρισης-ανάκτησης αφυδατωμένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)
  • Θέμα διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών ιλύος
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 08/04/2019
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 15/04/2019 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 16/11/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/03/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !