Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών στα αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28/7/2023 ώρα 10:00πμ
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 4/8/2023 ώρα 09:00πμ
  • CPV: 50532200-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ: 13/7/2023
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !