Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 10/04/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/03/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 27/03/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !