Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού:  Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών: 2/10/2023 ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 20/9/2023.
  • CPV: 50532200-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 20/9/2023.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου