Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των
Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 31/1/2022 και ώρα 14.00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/1/2022.
  • CPV: 50532200-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/1/2022.
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου