Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υ/Σ Μέσης Τάσης

Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την προληπτική συντήρηση των Υ/Σ Μέσης Τάσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/10/2015
  • Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2015
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !