Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 7/5/2018
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 14/5/2018  ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 13/04/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου