Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ , Σίνδος)

Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ , Σίνδος)

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   20/09/2019
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/9/2019 ώρα 9:00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ:  02/09/2019
  • Τεύχος Διακήρυξης: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !