Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος)

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος)

  • ΝΕΑ-Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/11/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 06/10/2022.
  • ΝΕΑ-Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10/11/2022 ώρα 09:00.
  • CPV:90513700-3, 90513900-5, 90513600-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 06/10/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου
  • Ανακοινώσεις – Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !