Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση ιλύος

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά, αξιοποίηση και τελική διάθεση της καθημερινά παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ, ΒΙΠΕΘ, Σίνδος)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/10/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 07/10/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/11/2021 ώρα 10:00.
  • CPV: 90513700-3, 90513900-5, 90513600-2
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 08/10/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου