Παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση της ποιότητας του Θερμαϊκού Κόλπου, με την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων, μετρήσεων πεδίου, λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση της ποιότητας του Θερμαϊκού Κόλπου, με την εκτέλεση θαλάσσιων πλόων, μετρήσεων πεδίου, λήψη θαλάσσιων δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 25/8/2020 ώρα 12.00 π.μ.
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης & κατάθεσης προσφορών: 25/8/2020 ώρα 12.00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 5/8/2020
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη Αρχείου
  • Προκήρυξη: OXI
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις:
  • Τεύχoς διακήρυξης: ΝΑΙ


Connect to our networks !