Παροχή υπηρεσιών για την ιδιωτική ασφάλιση του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την ιδιωτική ασφάλιση του προσωπικού της ΕΥΑΘ ΑΕ – ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  • Αριθμός διακήρυξης: 18/2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 1/07/2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης: ΕΣΗΔΗΣ: 2/7/2020
  • Ημερομηνία ανάρτησης ιστοσελίδα: 2/7/2020
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/7/2020
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23/7/2020 και ώρα 09:00
  • Συνημμένα Αρχεία: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !