Παροχή υπηρεσιών για την ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση των εσχαρισμάτων από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ, ΣΙΝΔΟΣ), προϋπολογισμού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/06/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 14/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 10/06/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 90513000-6
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 14/05/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !