Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά & τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος της (ΕΕΝΘ)

Θέμα διαγωνισμού:Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά & τελική διάθεση ή/και διαχείριση-ανάκτηση αφυδατωμένης ιλύος της (ΕΕΝΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12/09/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 25/08/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 15/09/2022 ώρα 09:00.
  • CPV:90513600-2, 90513700-3, 90513800-4, 90513900-4
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 25/08/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !