ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

  • Θέμα διαγωνισμού: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 14/11/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης
    21/11/2017 ώρα 9.00 π.μ.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 20/10/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/10/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !