Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων (ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ)

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 29/08/2017
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 05/09/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 24/07/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 24/07/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !