Παροχή Υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

Παροχή Υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων

  • Θέμα διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών για τη λήψη δειγμάτων και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων (ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
  • ΝΕΑ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 07/05/2019 10/05/2019
  • ΝΕΑ Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης 13/05/2019 16/05/2019 09:00
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 17/04/2019
  • Ημερομηνία ανάρτησης 17/04/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !