• Θέμα διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ DN50 ΚΑΙ DN20
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 03/12/2013
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 03/12/2013
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/11/2013
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !