Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων, εξακοσίων εξήντα δύο ευρώ (427.662,00€), πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα εξήντα εννέα (69) ημερών

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/09/2020 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 04/09/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 30/09/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 65120000-0 Λειτουργία σταθμού καθαρισμού νερού
    24962000-5 Χημικά επεξεργασίας νερού
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 04/09/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !