Παροχή υπηρεσιών για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/10/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 21/09/2022.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/10/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 90481000, 50000000, 51100000
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 21/09/2022.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !