Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις ύδρευσης – στελέχωση βαρδιών προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), πλέον ΦΠΑ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού –/–/—-
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 28/06/2016
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/06/2016
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου