Παροχή  υπηρεσιών  για  ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  στα  αντλιοστάσια,  δεξαμενές  και  γεωτρήσεις ύδρευσης για την ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού:  Παροχή  υπηρεσιών  για  ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  στα  αντλιοστάσια,  δεξαμενές  και  γεωτρήσεις ύδρευσης για την ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/06/2023 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 29/05/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/06/2023 ώρα 09:00.
  • CPV: 50532200-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου