Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις ύδρευσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  στα  αντλιοστάσια,  δεξαμενές  και  γεωτρήσεις ύδρευσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 29/10/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 29/10/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/10/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 15/10/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης