Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις ύδρευσης, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), πλέον ΦΠΑ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/06/2020 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 19/05/2020.
  • Ημερομηνία και ώρα διαγωνισμού: 01/06/2020 ώρα 09:00.
  • CPV: 50532200-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2020.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !