Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών – εκτιμήσεων ζημιών

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για διενέργεια πραγματογνωμοσυνών – εκτιμήσεων ζημιών
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 14/06/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 14/06/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 31/05/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 31/05/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !