Παροχή υπηρεσιών για απόβλητα

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική διαχείριση/αξιοποίηση των αποβλήτων από τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16/06/2021 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 31/05/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 24/06/2021 ώρα 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 31/05/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !