Παροχή υπηρεσιών φύλαξης

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου γεωτρήσεων και φύλαξης αντλιοστασίων, συνεργείων ύδρευσης και κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/01/2022 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 02/12/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/01/2022 ώρα 09:00.
  • CPV: 79713000
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 02/12/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινήσεις: Λήψη αρχείου