Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων και ελέγχου γεωτρήσεων και εισόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιριακών εγκαταστάσεων, αντλιοστασίων και ελέγχου γεωτρήσεων και εισόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΕΥΑΘ ΑΕ

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22/4/2024 ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 22/3/2024.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 26/4/2024 ώρα 09:00.
  • CPV:79713000-5
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ: 22/3/2024.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου