Η  Εταιρεία  Ύδρευσης  & Αποχέτευσης  Θεσσαλονίκης  (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. )  προκηρύσσει  ανοικτό  με  σφραγισμένες  προσφορές  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για την παροχή υπηρεσιών φόρτωσης – εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)  προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων ευρώ  (70.000 €) πλέον  ΦΠΑ
Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  Γραφεία  της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.  Τσιμισκή 98, 4ος   όροφος,  στις  22/1/2014 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  10 πμ

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών φόρτωσης – εσωτερικής μεταφοράς προσωρινά αποθηκευμένης, ασβεστοποιημένης ιλύος στην ΕΕΛΘ
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 22/01/2014
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 22/01/2014
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2014
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !