Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης

  • Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των λεβήτων θέρμανσης
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 15/11/2017
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 15/11/2017
  • Ημερομηνία ανάρτησης 03/11/2017
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 03/11/2017
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης