Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης

  • Θέμα διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης των Υποσταθμών Μέσης Τάσης στα αντλιοστάσια Ύδρευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 18/04/2019 09:00
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/04/2019
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ01/04/2019
  • Προκήρυξη
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις
  • Τεύχος διακήρυξης Λήψη Αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !